c# – vb Processor ID (İşlemci Id’si) Almak

Merhaba Aşağıdaki fonksiyon ile işlemcinizin Id’sini aldırabilirsiniz.Aşağıdaki fonksiyonu çalıştırmak için system namespace’inin altında Management referansını eklemelisiniz.

c# kaynak kodu :

public static string GetProcessorID()
{
string sProcessorID = “”;
string sQuery = “SELECT ProcessorId FROM Win32_Processor”;
ManagementObjectSearcher oManagementObjectSearcher = new ManagementObjectSearcher(sQuery);
ManagementObjectCollection oCollection = oManagementObjectSearcher.Get();
foreach (ManagementObject oManagementObject in oCollection)
{ sProcessorID = (string)oManagementObject[“ProcessorId”]; }
return (sProcessorID);
}

Vb

Public Shared Function GetProcessorID() As String

Dim sProcessorID As String = “”
Dim sQuery As String = “SELECT ProcessorId FROM Win32_Processor”
Dim oManagementObjectSearcher As New ManagementObjectSearcher(sQuery)
Dim oCollection As ManagementObjectCollection = oManagementObjectSearcher.[Get]()
For Each oManagementObject As ManagementObject In oCollection
sProcessorID = DirectCast(oManagementObject(“ProcessorId”), String)
Next
Return (sProcessorID)
End Function

Hepsi bu kadar

Ayrıca Buna Bakabilirsiniz

c# barkod okuyucu yapımı

c# Barkod Okuyucu Yapımı   c# barkod okuyucu yapımı için makalemizi okumaya devam edebilirsiniz. Öncelikle …