Create Trigger ile otomatik kayıt girişi

Create Trigger ile otomatik kayıt girişi

select * from employees

alter table employees
add DriverNo varchar(15) null

alter trigger MakeUniqueDriverNo
on employees
instead of insert , update
as

declare @driverno varchar(15)
declare @employeeID int
declare @newDriverno int

select @driverno=driverno ,@employeeID=employeeID from inserted
set @newDriverno =(select convert(int,max(driverno)) + 1 from employees)

if update(driverno)
begin
if exists ( select top 1 employeeID from employees
where driverno = @driverno)
begin
update employees
set driverno = convert(varchar(15),@newDriverno)
where employeeID = @employeeID
select ‘Driverno değiştirilerek kaydedildi…’
end
else
begin
update employees
set driverno = @driverno
where employeeID = @employeeID
select ‘Driverno değiştirilmeden kaydedildi…’
end
end

 

update employees
set driverno = ‘12343’
where employeeID = 7

select driverno from employees

create table TriggerTest
(
testID int not null primary key identity(1,1),
testAdi varchar(50) null,
testAciklama varchar(100) null
)

declare @counter int
set @counter = 1

declare @testAdi varchar(50)
declare @testAciklama varchar(100)
set @testAdi = ‘test ‘
set @testAciklama = ‘Açıklama ‘

while @counter <= 20
begin
set @testAdi = @testAdi + convert(varchar(10),@counter)
set @testAciklama = @testAciklama + convert(varchar(10),@counter)

 

Create Trigger ile otomatik kayıt girişi

insert into TriggerTest
values(@testAdi,@testAciklama)

set @counter = @counter + 1
end

select * from TriggerTest

create trigger deleteOnce
on TriggerTest
for delete
as
if(select count(*) from deleted ) > 1
begin
raiserror(‘Aynı anda birden fazla kayıt silemezsiniz’,16,1)
rollback tran
end

delete from TriggerTest
where testID > 1

create table urunler
(
UrunID int not null identity(1,1) primary key,
UrunAdi varchar(50) not null,
Miktar int not null default(0)
)

create table MusteriSiparisleri
(
SiparisID int not null identity(1,1) primary key,
UrunID int not null,
Miktar int not null
)

create table SirketSiparisleri
(
SiparisID int not null identity(1,1) primary key,
UrunID int not null,
Miktar int not null
)
declare @urunAdi varchar(50)
declare @miktar int
declare @counter int
set @counter = 1

while @counter <= 20
begin
set @urunAdi = ‘Ürün ‘ + convert(varchar(10),@counter)
set @miktar = 10 * @counter

insert MusteriSiparisleri
values (@urunAdi , @miktar)

set @counter = @counter +1
end

select * from urunler

create trigger SiparisKontrol
on MusteriSiparisleri
for insert , update
as

declare @girilenUrunID int
declare @girilenMiktar int
declare @miktarFark int

select @girilenUrunID = UrunID , @girilenMiktar=Miktar
from inserted

if (select Miktar from Urunler where UrunID = @girilenUrunID) < @girilenMiktar
begin
set @miktarFark = @girilenMiktar – (select Miktar from Urunler where UrunID = @girilenUrunID)

update urunler
set miktar = 0
where UrunID = @girilenUrunID

insert SirketSiparisleri
values (@girilenUrunID,@miktarFark)
end

else
begin
update urunler
set miktar = miktar – @girilenMiktar
where UrunID = @girilenUrunID
end

select * from urunler
select * from MusteriSiparisleri
select * from SirketSiparisleri
insert MusteriSiparisleri
values (10,100)
insert MusteriSiparisleri
values (8,100)

Create Trigger ile otomatik kayıt girişi

—————————————————–
create table Kullanicilar
(
KullanaciID int not null identity(1,1) primary key,
AdSoyad varchar(100) not null,
KullaniciTipi tinyint not null default(2)
— 1 : admin ; 2: Normal
)

insert Kullanicilar
values (‘Hasan Mansur’ , 1)

insert Kullanicilar
values (‘Nalan Arıcı’ , 2)

insert Kullanicilar
values (‘Mehmet Çakmak’ , 1)

insert Kullanicilar
values (‘Özgür Gül’ , 2)

insert Kullanicilar
values (‘Murat Karakuş’ , 1)

insert Kullanicilar
values (‘Aylin Aydın’ , 2)

insert Kullanicilar
values (‘Murat Çakıcı’ , 1)

select * from Kullanicilar
truncate table Kullanicilar

create table Admin
(
KullaniciID int not null primary key,
Durum tinyint not null default(1) — 0: silindi ; 1:Aktif
)

alter trigger AdminLog
on Kullanicilar
for insert , update
as

declare @inserted_AdSoyad varchar(100)
declare @inserted_KullaniciTipi tinyint
declare @yeni_KullaniciID int
declare @updated_KullaniciID int

select @inserted_AdSoyad = AdSoyad
,@inserted_KullaniciTipi = KullaniciTipi
from inserted

——————- update ———————–
if update (KullaniciTipi)
begin
set @updated_KullaniciID = (select KullanaciID from inserted)
if @inserted_KullaniciTipi = 1 — yeni kullanicitipi admin ise
begin
— eğer bu kullanıcı admin tablosunda yoksa , ekle
if not exists (select top 1 KullaniciID
from Admin where KullaniciID = @updated_KullaniciID)
begin
insert Admin values(@updated_KullaniciID,1)
print ‘Kayıt admine eklendi…’
end
end
else — eğer yeni kullanıcı tipi = 2 yani normal kullanıcı ise
begin
— eğer bu kullanıcı adminde varsa , sil
if exists (select top 1 KullaniciID
from Admin where KullaniciID = @updated_KullaniciID)
begin
delete from Admin
where KullaniciID = @updated_KullaniciID
print ‘Kayıt adminden silindi…’
end
end
end
————————— insert ————————-
else
begin
if @inserted_KullaniciTipi = 1
begin
select @yeni_KullaniciID = @@identity
insert Admin values(@yeni_KullaniciID,1)
print ‘KullanıcıTipi Admine yazildi’
end
else
print ‘Kullanıcı normal tiptedir.Admine yazilmadi’
end

select * from admin

select * from kullanicilar

update kullanicilar
set KullaniciTipi = 2
where KullanaciID = 2

insert kullanicilar values(‘Murat BeyazKuş’,1)
create table Silinenler
(
KullanaciID int not null primary key,
AdSoyad varchar(100) not null,
KullaniciTipi tinyint not null default(2) ,
— 1 : admin ; 2: Normal
IslemTarihi datetime not null default(getdate())
)

alter trigger SilveLogla
on Kullanicilar
instead of delete
as
declare @KullanaciID int ,@AdSoyad varchar(100),
@KullaniciTipi tinyint

select @KullanaciID=KullanaciID
,@AdSoyad=AdSoyad
,@KullaniciTipi = KullaniciTipi
from deleted

— 2 iş var
–1 silinenlere yaz
–2 kullanicilar dan sil
–3 bu @KullanaciID adminde varsa sil

–1
insert silinenler
values(@KullanaciID,@AdSoyad,@KullaniciTipi,getdate())
print cast(@KullanaciID as varchar(10)) + ‘ nolu ‘
+ @AdSoyad +’ adlı kayıt silinenler tablosuna yazıldı.’

–2
delete from kullanicilar
where KullanaciID = @KullanaciID

print cast(@KullanaciID as varchar(10)) + ‘ nolu ‘
+ @AdSoyad +’ adlı kayıt kullanicilar tablosundan silindi.’

–3
if exists ( select top 1 KullaniciID
from Admin where KullaniciID = @KullanaciID)
begin
delete from admin
where KullaniciID = @KullanaciID

print cast(@KullanaciID as varchar(10)) + ‘ nolu ‘
+ @AdSoyad +’ adlı kayıt admin tablosundan silindi.’

end

select * from silinenler
select * from admin
select * from kullanicilar

delete from kullanicilar
where KullanaciID in (2,3)

Ayrıca Buna Bakabilirsiniz

SQL 2016 Database mail göndermiyor

SQL 2016 Database mail göndermiyor SQL 2016 Database mail göndermiyor problemi ve çözümü için makaleyi …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir