sql distinct join

sql distinct join

 

Sql Northwind veritabanında aşağıdaki kullanım örneklerine göre kullanabilirsiniz.

 

 

select productID,ProductName , UnitPrice
from products
where UnitPrice > all
(select UnitPrice from products where categoryID=2)

select * from products

select distinct(ProductID) from [order details]

select OD.*,P.CategoryID
from [order details] OD inner join Products P
on OD.ProductID = P.ProductID
where P.CategoryID=2 and OD.OrderID between 10250 and 10300

select OD.*
from [order details] OD join (select ProductID from Products where categoryID=2) as P
on OD.ProductID = P.ProductID
where OD.OrderID between 10250 and 10300

declare @sayi int

–set @sayi = select count(*) from products where UnitsInStock < 5
select @sayi = count(*) from products where UnitsInStock < 5

select @sayi
if @sayi > 0
begin
select * from products where UnitsInStock < 5
end
else
select ‘Kritik bir durum yok’
———————————————————————
if(select count(*) from products where UnitsInStock < 5) > 0
begin
select * from products where UnitsInStock < 5
end
else
select ‘Kritik bir durum yok’
———————————————————————-
if exists (select top 1 ProductID from products where UnitsInStock < 5)
begin
select * from products where UnitsInStock < 5
end
else
select ‘Kritik bir durum yok’

select ProductID,ProductName
from products
where exists (
select P.ProductID
from products p left outer join [order details] OD
on p.productID = OD.ProductID
where OD.ProductID is null
)

declare @max money

select @max = max(unitprice)
from products
where categoryID = 3

select @max

select * from products
where unitprice > @max

— kategori id 3 olan ürenlerden kaç adet satılmış
declare @categoryid int
set @categoryid = 10

if exists (select top 1 categoryID from products where categoryID = @categoryid)
begin
select count(*)
from [Order Details] OD join Products P
on OD.ProductID = p.ProductID
where p.categoryID = @categoryid
end
else
begin
select ‘categoryID = ‘ + convert(varchar,@categoryid) + ‘ olan bir kategori yok!!!’
select ‘KATEGORILER’
select distinct(categoryID) from products
end
select * from [Order Details] select top 3 * from products
select 0.0 as Discount
union all
select 0.10
union all
select 0.20
union all
select 0.30
select p.ProductID,Discount * 100 as ‘Discount’,
P.UnitPrice * ( 1-discount) as ‘Price’
from products p cross join
(select 0.0 as Discount
union all
select 0.10
union all
select 0.20
union all
select 0.30) as D
where p.productID = 10
select * from ogretmenler
select * from ogrenciler

select Adi , Soyadi from ogretmenler
union all
select Adi , Soyadi from ogrenciler
select * from ogrenciders

select O.Adi , O.Soyadi ,D.DersAdi ,OD.Notu,
case when Notu between 85 and 100 then ‘*****’
when notu between 70 and 84 then ‘****’
when notu between 50 and 69 then ‘***’
when notu between 25 and 49 then ‘**’
when notu between 10 and 24 then ‘*’
else ‘–‘ end as ‘Durum’
from OgrenciDers OD right join ogrenciler O
on OD.OgrenciID = O.OgrID
left join Dersler D
on OD.DersID = D.DersID

select OrderID,ProductID,(UnitPrice * Quantity) * ( 1 – Discount) as ‘Price’,Discount
from [order details] compute sum((UnitPrice * Quantity) * ( 1 – Discount)),AVG(Discount)

select sum((UnitPrice * Quantity) * ( 1 – Discount)),AVG(Discount)
from [order details]

select top 5 with ties O.Adi , O.Soyadi ,D.DersAdi ,OD.Notu,
case when Notu between 85 and 100 then ‘*****’
when notu between 70 and 84 then ‘****’
when notu between 50 and 69 then ‘***’
when notu between 25 and 49 then ‘**’
when notu between 10 and 24 then ‘*’
else ‘–‘ end as ‘Durum’
from OgrenciDers OD right join ogrenciler O
on OD.OgrenciID = O.OgrID
left join Dersler D
on OD.DersID = D.DersID
where D.DersAdi is not null and OD.Notu is not null
order by OD.Notu desc

select D.DersAdi ,OD.Notu
from OgrenciDers OD right join ogrenciler O
on OD.OgrenciID = O.OgrID
left join Dersler D
on OD.DersID = D.DersID
where D.DersAdi is not null and OD.Notu is not null
group by OD.Notu,D.DersAdi
with rollup

select D.DersAdi ,OD.Notu
from OgrenciDers OD right join ogrenciler O
on OD.OgrenciID = O.OgrID
left join Dersler D
on OD.DersID = D.DersID
where D.DersAdi is not null and OD.Notu is not null
group by D.DersAdi,OD.Notu
with cube

Ayrıca Buna Bakabilirsiniz

kelime içerisinden harf yada rakamaları silme

kelime içerisinden harf yada rakamaları silme Merhaba, kelime içerisinden harf yada rakamaları silme işlemini kısaca …

Yorumlar

  1. […] Delete Nasıl Kullanılır Sql insert Nasıl Kullanılır Sql Where ve Max Date Nasıl Kullanılır Sql Distinct Nasıl Kullanılır Sql Distinct Farklı Kullanım Birden fazla kayıt insert çoklu insert nasıl kullanılır ? Sql […]